เวทีให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนหลวงพระบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามระเบียบปฏิบัติคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง เรื่อง การแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง ครั้งที่ 2

เวทีให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนหลวงพระบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามระเบียบปฏิบัติคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง เรื่อง การแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง ครั้งที่ 2


เอกสารประกอบ
ชื่อหัวข้อ